Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/wordpress/htdocs/wp-content/themes/everblox/functions.php on line 317
Skip to content
Ceiling integrated beam
Ceiling integrated beam

Halton Rex 600 (RE6) – Flexibel aktiv kylbaffel

Flexibel kylbaffel för integrering i undertak för tillämpningar där det krävs höga komfortförhållanden, efterfrågad ventilation och där individuell rumskontroll behövs.

 • En kombinerad kyl-, värme- och tilluftsbaffel för infällt montage i undertak.
 • En idealisk lösning för installation där högkvalitativa miljömässiga förhållanden, behovsbaserad ventilation och individuell rumsreglering krävs.

 

Inledning

Halton Rex 600 kylbaffel är:

 • En kombinerad kyl-, värme- och tilluftsbaffel för infällt montage i undertak.
 • Väl lämpad för utrymmen med höga kylbehov, låg luftfuktighetsbelastning och variabla ventilationskrav.
 • En idealisk lösning för installation där högkvalitativa miljömässiga förhållanden, behovsbaserad ventilation och individuell rumsreglering krävs

Vanliga installationer: kontorsrum, kontorslandskap och mötesrum.

Halton Rex 600 kylbaffel är avsedd för montage i normala utrymmen medhög flexibilitet vad gäller justering av luftflödet. Halton Rex 600 kan enkelt anpassas till förändrade förhållanden under hela byggnadens livscykel.

 • Enkel och snabb dimensionering genom Halton HIT Design verktyg.
 • Individuellt justerbara lufthastigheter med Haltons HVC (Velocity Control – hastighetskontroll).
 • Flexibel vid layout förändringar genom Halton Velocity Control (HVC).
 • Individuellt justerbara tilluftsflöden för förändringar i planlösningar via Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ).
 • Behovsstyrning av tilluftslöde för effektiv energianvändning i kanalsystem med konstant tryck; när förändringar i luftflödeshastighet inte har effekt på batteriets kyl-/värmekapacitet.
 • Effektiv platslogistik då Rex 600 anslutningsstos lätt kan ändras på arbetsplatsen.
 • Förbättrad livscykelprestanda med optimerade låga luft- och vattenflöden.

Produktmodeller

 • Modell med kombinerad kyl- och värmebatteri
 • Modell med manuell eller motoriserad Halton luftkvalitet (HAQ)
 • Modell med inbyggd avluftningsventil
 • Modell med högkapacitetsbatteri

Halton kylbaffel är certifierade av Eurovent Certita.

Dimensioner och vikt

Huvud dimensioner

Total längd 1200 – 2400 mm

Total längd 2500 – 3600 mm

Notera: För lågbyggt utförande (min. 145 mm hög) vänligen kontakta
försäljningsavdelningen (sales.se@halton.com).

 Batterilängd  900, +100, …, 3300
 L-5  1195, +100, …, 3595 (+1715)
 Vikt (kg/m)  14

Batterirör dimensioner

Normalt verkningsgrad (CE=N)

Hög verkningsgradl, enkel slinga (CE=H1)

Hög verkningsgradl, dubbel slinga (CE=H2)

Standard, kylning (CE=S)

Standard, kyla, lågt tryckfall (CE=SL)

Standard, kyla och värme (CE=SH)

Modell med integrerad frånluft (EX=A)

Integration med undertak

Material

 Del Material Ytbehandling Anmärkining
Frontplåt Förlackerat
galvaniserat
stål
Polyesterlackerad, vit
(RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glans)
Specialfärger tillgängliga
Polyester-
epoxylackerad
Sidoplåtar Förlackerat
galvaniserat
stål
Polyesterlackerad, vit
(RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glans)
Specialfärger tillgängliga
Polyester-
epoxylackerad
Ändplåtar Förlackerat
galvaniserat
stål
Polyesterlackerad, vit
(RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glans)
 Specialfärger tillgängliga
Polyester-
epoxylackerad
Tilluftskammare Galvaniserat stål
Baffelfästen Galvaniserat stål
Batterirör Koppar
Batteriflänsar Aluminium
Frånluftsventil Galvaniserat stål Polyester-epoxylackerad,
vit
(RAL 9003 / 30% glans)
 Se Halton URH ventil,
125 mm

Vattenröranslutningar för kylning/värmning är Cu15/CU 12/Cu10 med godstjocklek på 0,9-1,0 mm och uppfyller den europeiska standarden EN 1057:1996.

Maximalt drifttryck för kall-/varmvattenkretsen är 1,0 MPa. Tilluftskanalens anslutning är 125 mm.

Tillbehör

Tillbehör/modell Kod Beskrivning Anmärkning
Kombinerat
kyl- och
värmebatteri
TC = H Batteri för
varmvattencirkulation
 Kylning/uppvärmning
kopparvattenrörens
anslutningar är
Ø 15/10 och 12 mm
 Haltons
luftkvalitetskontroll
(HAQ-spjäll)
AQ = A  Manuell drift
AQ = B  Motoriserad drift
Strömförsörjning:
24 VAC
Styrsignal:
0 … 10 VDC
AQ = R Ombyggbar
 Inbyggd
frånluftsventil
EX = A  Inbyggd  frånluftsventil
placerad i kylbaffelns
främre ände.
 Adaptrar för
installation i
Dampa-tak
 IO = DC  Installation i
Dampa-tak
 Möjlig vid förfrågan

Effektiv batterilängd

 Valbara tillbehör  Kod  Effektiv batterilängd
 Utan HAQ  AQ=N  L – 200 mm
 Med HAQ  AQ=A,B,R  L – 300 mm
 Utan HAQ, med URH  AQ=N; EX=A  L – 300 mm
 Med HAQ och URH  AQ=A,B,R; EX=A  L – 500 mm

Integrering av frånluftsventil

Halton Rex 600 kylbaffel kan utrustas med en integrerad frånluftsventil,  vilket ger tilluft och frånluft i samma enhet. Den integrerade frånluftsventilen minskar den effektiva längden till en totallängd på 500 mm (L – 500 mm) (för standardkylbaffel L-300).

Funktion

Halton Rex 600 kylbaffel är avsedd att monteras infälld i ett undertak.

Den primära tilluften kommer in i den aktiva kylbaffelns kammare. Därifrån sprids luften ut i rummet genom dysorna och öppningen på HAQ spjället. Flödesspalter finns på botten av baffeln.

Tilluftens dysor  inducerar effektivt rumsluften. Den inducerade luften strömmar genom batteriet, där den antingen kyls ner eller värms upp. Tilluften riktas horisontellt längs takytan.

Lufthastighetskontroll i vistelseområdet

Haltons lufthastighetskontroll (HVC) används för att justera lufthastigheterna i rummet antingen när rumsindelningen ändras (t.ex.  när en vägg ligger nära kylbaffeln) eller när lokala individuella lufthastigheter måste ändras. Justering av lufthastigheten HVC påverkar det inducerade rumsluftflödet genom batteriet , och därför antingen ökar eller minskar både hastigheterna i vistelseområdet och kylbaffelns kyl-/värmekapacitet.


Pos.1 = Min. läge                 Pos.2 = Mellan läge             Pos.3 = Max. läge

HVC är indelad i sektioner (Pos.1-3) för att möjliggöra en anpassning av förhållandena i olika delar av vistelsezonen.

Det rekommenderas att dimensionera  kylbaffeln i normalt läge så att både minskat och ökat läge tillåts under byggnadens livscykel.

Luftflödeskontroll

Tilluftsflödet från kylbaffelns dysor  är beroende av effektiv längd och statiskt kammartryck, vilket kan justeras med hjälp av t.ex. separat injusteringsspjäll.

Haltons valbara luftkvalitetskontroll (HAQ) används för att justera och styra luftflödet i ett rum. Luftflödet är beroende av reglerspjällets öppningsläge och det statiska kammartrycket.

Luftflödesreglering behövs när användningen av utrymmet ändras och det finns behov av att anpassa tilluftsflödet. Luftflöde kan justeras antingen manuellt eller automatiskt, efter behov, med ett motoriserat reglerspjäll.

En kylbaffel försedd med manuell HAQ luftflödesjustering kan eftermonteras till en motoriserad version för behovsstyrd ventilation..

Det rekommenderas att kylbafflar för behovsstyrda luftflöden ska anslutas till kanalsystem med konstant tryck, när

 • HAQ-justeringen inte har någon inverkan på dysornas luftflöde.
 • HAQ-justeringen har ingen inverkan på vare sig batteriets  kyl- eller värmekapacitet.
 • HAQ luftflödeskontroll har ingen betydande inverkan på kanalsystemets tryckförhållanden och respektive luftflöden i andra kylbafflar i samma kanalzon.

Utseendet på olika enheter med konstant, justerbart eller variabelt luftflöde är identiskt.

Placering av Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ) och val av storlek på kylbaffelns dysor tillåter justering av rummets primära luftflöde. Det separata justeringsspjället för luftflöde som finns installerat i kanalförgreningen används för balansering av luftflöden i kanalsystemet. När en motoriserad luftkvalitetskontroll (HAQ) används, justeras de högsta och lägsta luftflödena med spjällets stopskruvar.

Det primära luftflödet hos varje baffel justeras med hjälp av Haltons luftkvalitetskontroll under installation och driftsättning. Det finns ingen anledning att ändra eller plugga igen kylbaffelns dysor.

Luftkvalitets- och temperaturstyrning

Kylbaffelns kyl- och värmekapacitet styrs genom att reglera vattenflödet enligt styrsignalen från regulatorn för rumstemperatur.

Luftkvalitetskontroll för ett rum kan styras med hjälp av, t ex, en CO 2-givare  där rumstemperaturen styrs separat genom att reglera vattenflödet.. Alternativt kan en temperatursensor användas för kontroll av luftkvaliteten, med luftflödet anpassat i den första sekvensen och, om temperaturen överskrider börvärdet, börjar vattenventilen att öppnas i den andra sekvensen.

I värmeläge rekommenderas att temperaturskillnaden mellan tilluft och rumsluften inte är större än 3 °C. Vatteninloppstemperaturen för batteriet bör inte vara högre än 35 °C. Optimal värmeprestanda kräver ett lämpligt primärluftflöde. Således ska aggregatet arbeta under uppvärmningsperioder för att säkerställa korrekt värmeprestanda.

Installation

Halton Rex 600 anpassningsbar aktiv kylbaffel är särskilt lämpad för montering i undertak, som löper paralellt med den yttre väggen i rummet. Vid val av kylbaffelns placering, ska placering av anslutningarna för tilluften och vattenrören beaktas.

Kylbaffeln kan fästas direkt mot bjälklaget (H1 = 195 mm) eller hängas upp i gängade stänger (8 mm). Varje baffel är utrustad med rörliga fästen på båda sidor av baffeln. Det rekommenderas att fästena placeras på en fjärdedel av enhetens längd (L/4)  från baffelns ände.

Installera huvudledningarna för kyl- och varmvattenrör över kylbaffelns nivå för att möjliggöra luftning av rörledningarna.

Kanalanslutningen kan enkelt flyttas till endera sidan av kylbaffeln på plats med hjälp av en skruvmejsel.

En frånluftsventil  kan som tillval monteras i den främre delen. Med frånluftsventilen monterad är endast vänster och höger kanalanslutningar för tilluft  möjlig. Genom att välja alternativet med frånluftsventilen, är den aktiva totala längden (L) – 500mm.


FIg.1. Kanaldragning av frånluftsventilen


Fig.2. Kanaldragning av frånluftsventilen


Fig.3. Byta ut manuell HAQ till motoriserad HAQ (Halton luftkvalitetskontroll).

Strömförsörjning:     24 VAC.
Styrsignal:               0 … 10 VDC

Injustering

Kylning

Rekommenderad hastighet för kylvattnet är från 0,02–0,1 kg/s, vilket resulterar i en temperaturökning på 1–4 °C i batteriet. För att undvika kondensation, är rekommenderad vatteninloppstemperatur till batteriet 14–16 °C.

Uppvärmning

Rekommenderad flödeshastighet för varmvattnet är från 0,01–0,04 kg/s, vilket resulterar i en temperatursänkning på 5–15 °C i batteriet. Maximal temperatur för vatteninlopp för batteriet är 35 °C.

Balans och kontroll av vattenflöden

Balansera vattenflöden i Halton Rex 600 kylbaffel med injusteringsventilerna som är installerade på utloppssidan av kyl- och varmvattenrören. Kyleffekt och värmekapacitet på kylbaffeln styrs genom att reglera vattenflödet. Vattenflödet kan regleras genom användning av en ON/OFF-ventil eller en två- eller trevägs proportionalventil.

Injustering av tilluftsflödet

Anslut en manometer tillmätuttagenoch mät det statiska trycket i Halton Rex 600 kylbaffel. Luftflödet beräknas enligt nedanstående formel.

Total luftflödeshastighet (qv)

qv        Totalt luftflöde, l/s eller m3/h
qv1      Dysornas luftflöde, l/s eller m3/h
qv     Luftkvalitetskontroll för luftflöde (HAQ), l/s eller m3/h

Luftflöde dysa (qv1)

l eff       Längden på batteriet  [m]
Δpm     Uppmätt statiskt kammartryck [Pa]

Dysa k (l/s) k (m3/h)
A 0.71 2.56
B 0,99 3,56
C 1,36 4,90
D 2.09 7,52
E 3,33 11,99

Luftflöde för luftkvalitetskontroll, HAQ  (qv2 )

a          En HAQ position
Δpm      Uppmätt statiskt kammartryck [Pa]

k (l/s) k (m3/h)
0.17 0.61

Injustering av luftflödet i installationer med konstant luftflöde

Definiera position för Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ) i millimeter som motsvarar luftflödet vid den faktiska nivån av kammartryck.

Justering av HAQ görs manuellt på positionsskalan genom att justera öppningen av enheten. Det är möjligt att kontrollera öppningen i millimeter på positionsskalan.

För att säkerställa korrekt justering rekommenderas att justera HAQ-position och på samma gång läsa av det uppmätta kammartrycket med hjälp av manometern.

Det är också möjligt att avlägsna HAQ-enheten från ramen genom att öppna med de två räfflade skruvarna (4) för justeringen.


Fig.1. Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ), manuell

Injustering av luftflödet  i variabla luftflödesinstallationer

Stäng av strömmen till ställdonet.

Frikoppla ställdonets växel till manuell styrning läge genom att släppa på vredet (1).

Definiera min och max positioner, i millimeter som motsvarar högsta och lägsta luftflöden vid den faktiska nivån av kammartryck.De högsta och lägsta positionerna justeras med två sexkantiga insexskruvar (2,3). Det är möjligt att kontrollera öppningen i millimeter på positionsskalan.

Sätt på strömmen (24 VAC) till ställdonet. Ställdonet kalibrerar lägsta och högsta positioner automatiskt enligt de fastställda gränserna.

Motorn kan styras från denna punkt på med hjälp av en 0 … 10 VDC styrsignal. (0 VDC = lägsta position, 10 VDC = högsta position).


Fig.2. Haltons luftkvanlitetskontroll (HAQ), motoriserad

Kodbeskrivining:
1.  Friställ ställdonet
2.  Begränsning av max öppning
3.  Begränsning av min öppning
4.  Räfflad- skruv (2 st)

Injustering av frånluften

Ventilen (URH) justeras genom att rotera den centrala konen. Mått (A) öppningsläget (i mm) för den centrala konen. Det finns ett speciellt verktyg tillgängligt från Halton för exakta positionsmätningar av öppning.
Använd en trycksond i ventilen och mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan, med hjälp av k-faktorer som presenteras i tabellen.Lås den centrala konen med låsmuttern efter justeringen.

URH 125
  A k
  -15 0,65
  -12 0,92
  -9 1,22
  -6 1,53
  -3 1,84
  0 2,17
  3 2,52
  6 2,83
  9 3,14
  12 3,46
  15 3,77

Service

Kodbeskrivning:
1.   Frontplåt
2.   Sidoplåt
3.   Tillluftsanslutning
4.   Batteri
5.   Halton luftkvalitetskontroll (HAQ)

Öppna frontplåten (1) till tilluftskammaren, kanalsystemet och batteriet. Vid längre bafflar än 2400 mm kan frontplåten öppnas i två sektioner. Rengör tilluftskammaren och flänsarnapå batteriet  (4) med en dammsugare, se till att inte skada flänsarna. Rengör frontplåten och, om så krävs, sidoplåtar, med en fuktig trasa.
Lysröret i armaturen kan bytas ut och reflektorn rengörs från under baffeln genom att ta bort armaturnätet.
När du öppnar frontpanelen, uppmärksamma kablarna på enheter utrustade med integrerad armaturer.

Halton luftkvalitetskontroll (HAQ) är avtagbar för möjlighet att rengöra tryckkammaren. Skruva loss skruvarna för att ta bort HAQ (5)

Beskrivningstext

Den aktiva kylbaffeln har en inbyggd returluftskanal genom den perforerade frontplåten. Det inducerade rumsluftflödet är manuellt justerbart via tre inställningslägen utan att påverka det primära tilluftsflödet.Kylbaffelns luftflöde ska vara justerbart utan att plugga igen eller byta ut dysorna.

Det primära luftflödet ska vara justerbart över ett brett område via en integrerad tilluftskammare i kylbaffeln.Injustering av luftflödet ska inte ha någon inverkan på inducerat luftflöde genom batteriet  när statiskt kammartryck hålls konstant (tillval).

Kylbaffeln som är utrustad med ett manuellt justerbart luftflödesspjäll ska kunna eftermonteras med en motoriserad enhet för luftflödeskontroll..

Luftflödeskontroll på tilluften har ingen effekt på batteriets kyl- och värmekapacitet.
Baffeln med justerbart luftflöde har en kanalanslutning.
Utseendet på kylbafflar med konstant luftflöde och variabelt luftflöde är densamma.

Frontplåten kan öppnas från båda sidor för att möjliggöra allmänt underhåll och rengöring.
Frontplåten ska kunna avlägsnas utan specialverktyg.

Lufttillförseln till rummet är antingen enkel- eller dubbelriktad.
Den aktiva kylbaffeln är595 mm bred och 195 mm hög.
Den aktiva kylbaffeln  har en tilluftsanslutning med diametern 125 mm.
Läget för kanalanslutning kan ändras utan användning av specialverktyg.
Ramen, front- och sidopaneler är tillverkade av galvaniserad stålplåt.

Alla synliga delar är  vita, lackerade enligt RAL 9003 eller RAL 9010 (20% glans).
Alla rör är tillverkade av koppar, och anslutningsrören med en väggtjocklek på 0,9–1,0 mm.
Flänsarna är tillverkade av aluminium.
Som tillval kan väljas värmebatteri.som via två seriekopplade 10-mm rör tillför varmvatten till batteriet

Alla skarvar är lödade och fabrikstrycktestade.
Den aktiva kylbaffeln kan  ha ett injusteringsspjäll med mätuttag för att kunna mäta  luftflödett
Som tillval kan en frånluftssventil integreras i kylbaffeln.

Aktiva kylbafflar skyddas av ett borttagbart plastöverdrag och är  individuellt inlindade i plast.
Kanalanslutningen och rörändarna är förseglade under transport.
De aktiva kylbafflarna  identifieras med etiketter fästa både på den aktiva kylbaffeln och plastförpackningen.

Beställningskod

RE6-S-L-C-E, TC-CE-CO-AQ-EX-ZT

S = Inblåsningsriktning och dystyp
A     2-vägs inblåsning / dysa 1
B     2-vägs inblåsning / dysa 2
C     2-vägs inblåsning / dysa 3
D     2-vägs inblåsning / dysa 4
E     2-vägs inblåsning / dysa 5

L = Total längd
1200,+100,..,3600 (och 1720)

C = Effektiv längd (längd på kylbatteri)
900,+100,..,3400
(Läs mer under Tillbehörsfliken on batteriets effektiva längd
och vilka olika tillbehör ocb valmöjligheter som fins)

E = Kanalanslutning / Kanal dimension / Spjäll 
R2N      Höger / 125 / Utan spjäll
L2N       Vänster / 125 / Utan spjäll
S2N      Kortsida / 125 / Utan spjäll

Andra alternativ och tillbehör

TC = Kyl- / värmefunktioner (batterityp)
C      Kylning
H      Kylning och värmning

CE = Batteriets effiktivitet
         N     Normalt verkningsgrad
H1     Hög verkningsgrad (enkel slinga)
H2     Hög verkningsgrad (dubbel slinga)
S       Standard, kylning
SL     Standard, kyla, lågt tryckfall
SH     Standard, kyla on värme

CO = Färg
       SW     Signalvit (RAL 9003)
W       Kritvit (RAL 9010)
X       Specialfärg

AQ = Luftkvalitetskontroll (HAQ)
A      Manuell
B      Motoriserad
R      Ombyggbar

EX = Frånluftt
N      Nej
A      Med frånluftsventil URH

ZT = Kundanpassad produkt
N      Nej
  Y      Ja (ETO)

Kodexempel

RE6-A-3000-2700-R2N, TC=C,CE=N,CO=SW,AQ=A,EX=N,ZT=N

TC = Cooling / Heating functions (Coil type)
C  Cooling
H  Cooling and Heating

Downloads

Halton Rex 600 (RE6) – Chilled beam
Data
en
Halton Rex 600 (RE6 ) – ilmastointipalkki
Data
fi
Halton Rex 600 (RE6) – Poutre climatique active adaptable
Data
fr
Halton Rex 600 (RE6) – Flexibel aktiv kylbaffel
Data
se
Halton Rex 600 (RE6)
Data
cn
Halton Rex 600 - RE6 - fr
Datasheet
fr_FR
3.71 MB
 • Max. file size: 128 MB.

Search

Your current shadow instance is STAGING ("staging"). Exit